Nyt voit liittyä etupotkijaksi näppärästi ja nopeasti PayPalin kautta tästä linkistä. Tukemalla Potkua pidät sivustoa pystyssä. :)

Kuva

Krav Maga

Nykyaikaiset itsepuolustuslajit eli Defendo, IMPACT, Krav Maga, MilFight, PDFS, Senshido jne.

Valvoja: Valvoja

Vastaa
Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 42
Viestit: 17011
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu
Tykännyt: 199 kertaa
Tykätty: 465 kertaa
Viesti:
Kuukauden kynäilijä

Krav Maga

#736

Viesti Andy » elo 6, 2014, 17.12

Mika kirjoitti: Onko varmasti näin?
Millaisia todisteita haluat? Oikeustapauksen jossa kamppailulajiyritys on haastettu oikeuteen syrjinnästä koska ei ole rikostaustan takia ottanut henkilöä asiakkaaksi?
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders


Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 36
Viestit: 89462
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: Pilates, HIIT
Sivulajit: Girya, Yin-jooga
Takalajit: Tanglang
Tykännyt: 924 kertaa
Tykätty: 295 kertaa
Viesti:

Krav Maga

#737

Viesti Mika » elo 6, 2014, 17.20

Onko sellainen tapaus olemassa? Mutta lähinnä ajattelin jotakin lakipykälää siitä, milloin kyse on syrjinnästä ja milloin asiakasvalikoinnista. Nyt en sitten tarkoita esimerkiksi poliisin ammattia tai muita selkeitä poikkeuksia.

En nimittäin itse osaa nähdä rikosrekisteriä minään automaattisesti poissulkevana tekijänä (paitsi noissa poikkeustapauksissa). Siksi toiseksi, kuten PetriP juuri kirjoitti, eihän sitä pysty mitenkään tarkistamaankaan. En siis usko että rikosrekisteri on tekijä, jolla voidaan lain mukaan valikoida asiakkaita, jos nyt emme tosiaan puhu vaikka poliiseista.

Saatan totta kai olla väärässä.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Potki etuja!

Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 42
Viestit: 17011
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu
Tykännyt: 199 kertaa
Tykätty: 465 kertaa
Viesti:
Kuukauden kynäilijä

Krav Maga

#738

Viesti Andy » elo 6, 2014, 17.32

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021" onclick="window.open(this.href);return false;
6 §
Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Rikosten tekeminen ei nyt taida olla mikään henkilökohtainen ominaisuus tms.

Voihan ravintolatkin antaa porttikieltoja yksittäisille henkilöille näiden käytöksen johdosta. rikosrekisterin tarkistaminen on sitten oma juttunsa eikä liity tähän asiaan mitenkään.
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders

Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 36
Viestit: 89462
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: Pilates, HIIT
Sivulajit: Girya, Yin-jooga
Takalajit: Tanglang
Tykännyt: 924 kertaa
Tykätty: 295 kertaa
Viesti:

Krav Maga

#739

Viesti Mika » elo 6, 2014, 17.36

Tuosta ei kyllä käy ilmi, miten asia on. Jos vaikka jokin K-kauppa ilmoittaa, ettei se myy mitään henkilöille, joilla on rikosrekisteri, olisiko tällainen ehto lain mukainen vai ei? Luulen että tuohon vastaaminen vaatii nyt vähän enemmän kuin Finlexin tavaamista. Saatan tietysti olla väärässä.

Kyllä se tarkastaminenkin liittyy asiaan, sillä mitenkäänhän sellaista ehtoa ei voisi valvoa. Se on kuitenkin asia erikseen.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Potki etuja!

Kuvake
Jorge
päähänpotkija
Viestit tässä aiheessa: 5
Viestit: 9908
Lauteille: Kesäkuu 2008
Tykännyt: 43 kertaa
Tykätty: 51 kertaa

Krav Maga

#740

Viesti Jorge » elo 6, 2014, 17.39

Kyllä Suomen Lakia tietenkin voi tulkita muutenkin, kuin ennakkotapausten kautta
Rikolaki, 11 luku
11 § (13.11.2009/885)

Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Yhdenvertaisuuslaki

.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa, kun kysymys on:

1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta;

2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä;

3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta; taikka

4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista.

Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista;

2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista;

3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; taikka

4) yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvia oikeustoimia. (20.2.2009/84)
......

......

........
6 §

Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Syrjinnällä tarkoitetaan:

1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);

2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);

3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);

4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

7 §

Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (14.11.2008/690)

Tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä ei pidetä:

1) yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista menettelyä, jolla pyritään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseen käytännössä;

2) tavoitteeltaan oikeutettua ja oikeasuhtaista erilaista kohtelua, joka perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin;

3) ikään perustuvaa erilaista kohtelua silloin kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen taikka työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva tai muu näihin rinnastettava oikeutettu tavoite tai kun erilainen kohtelu johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.

(14.11.2008/690)
Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista.
Perustuslaki
6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Ei noista pykälistä löytynyt estettä asiakkuuden tai jäsenyyden epäämiseen rikosrekisterin perusteella, mutta tosiaankin se on vielä pimennossa, että miten se tarkastettaisiin.

Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 42
Viestit: 17011
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu
Tykännyt: 199 kertaa
Tykätty: 465 kertaa
Viesti:
Kuukauden kynäilijä

Krav Maga

#741

Viesti Andy » elo 6, 2014, 17.45

Halusit mika asiaa koskevan lakipykälän ja nyt se lakipykälä ei sitten kelpaa?

Seulontatarkistus on tietysti käytännössä vaikeaa tai jopa laitonta mutta tilannehan voi olla ihan hyvin se että henkiln rikostaustasta tiedetään muuten. Jos Mika Muranen kävelee Commando Krav Magan peruskurssille, niin varmaan on aika selvää että hänellä on rikosrekisteri.
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders

Vesa Vuorinen
nilkkaanpotkija
Viestit tässä aiheessa: 25
Viestit: 33
Lauteille: Kesäkuu 2014
Paikkakunta: Valkeakoski
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Krav Maga

#742

Viesti Vesa Vuorinen » elo 6, 2014, 17.58

Hmm,

jos nyt puhun epävirallisesti, hieman tuota asiaa kai voisi kiertää...,ilmoittamalla sopimattomalle hakijalle vaikka kurssin olevan täynnä. No, eihän tuo ole ratkaisu kaikkeen. Minä luulen, että näillä pohdinnoilla on vain akateeminen merkitys. En usko, että niistä noin 10 henkilöstä jotka minun kurssilleni tulevat, kukaan on suuri rikollinen :-) ,jotenkin en usko muutenkaan, että ainakaan pahimmat kriminaalit tulisivat vastaaville kursseille. Onhan se aina silti mahdollista.

Jos näitä asioita haluaa pohtia ihan vain lämpimikseen...,mitä jos hakija sanoo itse olevansa vaikka tuomittu pahoinpitelystä. Väittää kuitenkin, että se oli itsepuolustusta, ja väärin annettu tuomio. Ja vakuuttaa asian olevan juuri näin. Hänellä olisi siis rekisteri, mutta hän itse sanoisi olevansa hyvä ihminen. Mitä sitten tehdään?

Kysyn joka tapauksessa tuota rekisteriä + yrityksen oikeutta valita asiakkaansa sen perusteella lakimieheltä. Ilmoitan joskus, kun saan vastauksen.

Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 42
Viestit: 17011
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu
Tykännyt: 199 kertaa
Tykätty: 465 kertaa
Viesti:
Kuukauden kynäilijä

Krav Maga

#743

Viesti Andy » elo 6, 2014, 18.04

Käsittääkseni on aika yleistä että monissa "vaaditaan nuhteeton tausta" -seuroissa tehdään poikkeus jos henkilö tulee itse kertomaan taustoistaan ja uskottavasti vakuuttaa kyseessä olleen "nuoruuden töppäilyn".
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders

Tapani
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 4
Viestit: 1996
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Turku
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Krav Maga

#744

Viesti Tapani » elo 6, 2014, 18.29

Laissahan ei kaiketi ole kaikkia erikoistapauksia mainittu, vaan siitä voidaan myös johtaa ja soveltaa. Siinä mielessä Mikan epäily on ihan mahdollinen. Itsekin kyllä hiukan ihmettelisin, jos rikoksen tehnyttä ja siitä rangaistuksen kärsinyttä voisi syrjiä rikosrekisterin takia (siis muut kuin viranomaiset, joiden syrjintä on tietysti OKNP...)

Ja olen samaa mieltä myös PetriP:n kanssa, tuollainen vaatimus jossain kurssilla on lähinnä markkinointikeino, koska sillä ei yleensä ole mitään käytännön merkitystä.

T-T
kylkeenpotkija
Viestit tässä aiheessa: 24
Viestit: 3596
Lauteille: Helmikuu 2011
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Krav Maga

#745

Viesti T-T » elo 6, 2014, 19.13

Mä en ymmärrä.

Olen tuomittu väkivaltarikollinen, jolla on aivan varmasti väkivaltaan taipuvaisia piirteitä (suurinpiirtein joka päivä tekis hitusen mieli poltella ihmisiä liekinheittimellä :) )

Jos/Kun Commando Krav Magassa järjestetään seminaaripäiviä ja itsellä on vapaata, niin todennäköisesti soittaisin Vesalle, ja kysyisin että onko mahdollista osallistua. Jos hän sanoo kyllä, niin sitten mennään. Jos ei, niin sitten kiitetään ja suljetaan luuri.

On muitankin ratkaisuja, mutta sen verran pitäisi ihmisten arvostaa vetäjää, että hän saa päättää ketä opettaa.

Kaikenlainen muu toiminta on rääpimistä, ja selkärangatonta pskaa.

Ja luulis, että meillä on ihan ok holhousyhteiskunta, vai tarvitaanko tällaisistakin jutuista se lain kirjain, että osataan toimia!
Kun yksi vaihtoehto olisi, että ihan soittaisi sille vetäjälle.


ugh!

Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 36
Viestit: 89462
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: Pilates, HIIT
Sivulajit: Girya, Yin-jooga
Takalajit: Tanglang
Tykännyt: 924 kertaa
Tykätty: 295 kertaa
Viesti:

Krav Maga

#746

Viesti Mika » elo 6, 2014, 19.24

No, kuten Vesakin tuossa mainitsi, tämä on enemmänkin tällaista akateemista pohdintaa. Oikeassa elämässä tuo ei taida olla minkäänlainen ongelma missään. Jos sitten vaikka tuollaisessa tapauksessa, josta T-T kirjoitti, yhteistyö ei onnistuisi, se olisi varmasti kummankin etu. Kyse tässä omassa pohdiskelussani on siis ollut ihan vain akateemisesta uteliaisuudesta. Ja tietysti omasta oikeustajustani.

Luulen muuten olevani oikeassa (kun kyse siis ei ole yhdistyksestä). Se ehkä selviää joskus tai sitten ei.

Jos kaupallinen kuntosali, jossa opetetaan jotakin kamppailulajia (jotta saadaan tämä pysymään aiheessa), ilmoittaisi ettei se hyväksy asiakkaaksi henkilöä, jolla on rikosrekisteri, uskoisin että tämä olisi laitonta. Perustan tämän vain ja ainoastaan omaan järkeilyyni, joten sitä on syytä katsoakin siten. Tietysti sitten sen rekisterin tarkistaminen on aika lailla mahdotonta ainakaan laillisesti, joten siinäkin mielessä kyseinen asiakkuusehto olisi ihan turha.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Potki etuja!

Kuvake
Andy
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 42
Viestit: 17011
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: Oulu
Etulaji: Potkunyrkkeily
Takalajit: Karate, ju-jutsu
Tykännyt: 199 kertaa
Tykätty: 465 kertaa
Viesti:
Kuukauden kynäilijä

Krav Maga

#747

Viesti Andy » elo 6, 2014, 19.40

Tässä nyt on ko. lain muuttamisesityksen yksityiskohtaisia perusteluja. Muutosesityksessä 6§ muuttuisi siis 8§:ksi mikä voi aiheuttaa sekaannusta:
Syrjintäperusteiden luettelo olisi perustus- lain 6 §:n ja useimpien kansainvälisten ih- misoikeussopimusten tapaan avoin. Tyhjen- tävän luettelon laatiminen kaikista kielletyis- tä erotteluperusteista ei ole asiallisesti mah- dollista. Siksi muut henkilöön liittyvät syyt rinnastetaan ehdotetussa säännöksessä ni- menomaisesti mainittuihin syihin. Tällaisia muita syitä voivat perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan olla muun muassa yhteis- kunnallinen asema, varallisuus, asuinpaikka ja yhdistystoimintaan osallistuminen (HE 309/1993 vp, s. 44.) Näitä olisivat myös kan- sainvälisten ja eurooppalaisten ihmisoikeus- asiakirjojen syrjintäkielloissa luetellut henki- löön liittyvät syyt samoin kuin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja pe- rustuslakivaliokunnan käytännössä tällaisiksi katsotut syyt. Euroopan ihmisoikeustuomio- istuin on käytännössään katsonut, että muut henkilöön liittyvät syyt voivat koskea paitsi henkilön sisäsyntyisiä ominaisuuksia, myös oikeudellista asemaa tai sosiaalisessa kanssa- käymisessä merkityksellisiä ominaisuuksia (esim. Hode ja Abdi, 6.12.2012). Muulla henkilöön liittyvällä syyllä viita- taan säännöksessä siinä nimenomaisesti mai- nittujen syiden kaltaisiin seikkoihin. Tämä erottaa syrjinnän kiellon esimerkiksi perus- tuslain 6 §:n 1 momentin yleisestä yhdenver- taisuussäännöksestä samoin kuin työsopi- muslaissa säädetystä työntekijöiden tasapuo- lisen kohtelun vaatimuksesta. Muuhun kuin henkilöön liittyvään syyhyn perustuva erilainen kohtelu ei kuulu ehdote- tussa laissa tarkoitetun syrjintäkiellon piiriin. Erot ihmisten tosiasiallisissa olosuhteissa, toiminnassa tai menettelytavoissa eivät yleensä muodosta ehdotetussa säännöksessä tarkoitettua henkilöön liittyvää syytä. Perus- tuslakivaliokunta on esimerkiksi katsonut, ettei käräjäoikeudessa käsiteltävien niin sa- nottujen summaaristen velkomusasioiden oi- keudenkäyntimaksun suuruuden porrastami- sessa asian vireilletulotavan mukaan ollut kysymys eri asemaan asettamisesta henki- löön liittyvän syyn perusteella (PeVL 35/2010 vp, s. 2).
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7243,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;

Haluaisin nyt mielellään kuulla jotain perusteluja sille miksi tuo olisi laitonta. Oikeusvaltiossa kun homma menee niin että nimenomaan teon laittomuus pitää todistaa eikä toisin päin.
Antti Sariola

www.instagram.com/fight_coach_andy/
www.facebook.com/anttisariolakbt/

You can play Football, you can play Rugby, but you can't play K1! - Sensei Will Vanders

Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 36
Viestit: 89462
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: Pilates, HIIT
Sivulajit: Girya, Yin-jooga
Takalajit: Tanglang
Tykännyt: 924 kertaa
Tykätty: 295 kertaa
Viesti:

Krav Maga

#748

Viesti Mika » elo 6, 2014, 19.50

Eiväthän lait ole mitenkään aukottomia, vaan niitä sovelletaan, kuten Tapani (jonka isoveli on muuten lakimies) mainitsikin. Tuo ei siis itsessään todista mitään tämän aiheen tiimoilta.

Minun oikeustajuni sanoo, ettei rikosrekisteriä voida (useimmissa tapauksissa) pitää minään esteenä. Kuten sanoin, emme varmaankaan ihan heti saa tähän vastausta, sillä se vaatii jonkinlaista asiantuntemusta. Me kaksi emme googlailemalla tätä selvitä.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Potki etuja!

Alapotku
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 1
Viestit: 227
Lauteille: Heinäkuu 2011
Paikkakunta: Rovaniemi
Etulaji: Defendo
Sivulajit: Libre Fighting, Baraw Sugbo, kuntonyrkkeily, Combat Hapkido
Takalajit: Thaiboxing
Tykännyt: 4 kertaa
Tykätty: 8 kertaa

Krav Maga

#749

Viesti Alapotku » elo 6, 2014, 22.12

Millä perusteella ja missä instanssissa rikosrekisterin omaava henkilö, jolta on rikostaustan perusteella kielletty osallistuminen itsepuolustus-/kamppailuharjoituksiin, voisi vaatia kieltoa kumottavaksi? En ihan heti keksi, mikä pakottaisi ottamaan harjoittelijaksi kenet tahansa, vaikka kyseessä olisi kaupallinen sali. Väkivalta-, seksuaali- ja huumerikollisen osallistumisen torjumiseen löytyisi erityisen hyviä perusteita silloin, jos samassa paikassa on myös alaikäisiä harjoittelijoita. Lasten kehityksen ja koskemattomuuden suojelemisen intressi painaa vahvasti vaakakupissa, jos perusoikeuksia jossain tuomioistuimessa punnitaan.

Jos taas kyseessä on urheiluseura, on sillä yhdistyslain mukaan oikeus päättää, keitä se ottaa jäsenikseen.

Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit tässä aiheessa: 36
Viestit: 89462
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: Pilates, HIIT
Sivulajit: Girya, Yin-jooga
Takalajit: Tanglang
Tykännyt: 924 kertaa
Tykätty: 295 kertaa
Viesti:

Krav Maga

#750

Viesti Mika » elo 6, 2014, 22.23

Tuo huomio lapsista on hyvä. Toisaalta joillakin kuntosaleilla on 18 vuoden ikäraja. Tällaisessa tapauksessa en näkisi syytä evätä jäsenyyttä rikosrekisterin takia. Vai enkö nyt huomaa jotakin? Erikoisalaasi en tiedä, mutta sinähän tosiaan olet lakipykälien asiantuntija.

Edelleen tämä on täysin teoreettista keskustelua, kun eihän näitä Krav Maga -seuroja lukuun ottamatta mikään sellainen taho, jolla ei ole oikeuksia katsoa rikosrekistereitä, ainakaan tietääkseni yritä estää rikostaustaisia ihmisiä osallistumasta johonkin kaupalliseen toimintaan asiakkaina.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Potki etuja!


Vastaa

Lauteilla

Potkulaisia lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 kurkkijaa